پایان نامه رابطه اخلاق حرفه ای و هوش معنوی مدیران

پایان نامه رابطه اخلاق حرفه ای و هوش معنوی مدیران پایان نامه رابطه اخلاق حرفه ای و هوش معنوی مدیران

دسته : مدیریت

فرمت فایل : word

حجم فایل : 418 KB

تعداد صفحات : 211

بازدیدها : 1314

برچسبها : پایان نامه مدیریت اخلاق حرفه ای هوش معنوی

مبلغ : 9500 تومان

خرید این فایل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی با عنوان بررسی رابطه بین اخلاق حرفه ای و هوش معنوی در مدیران دبیرستان

پایان نامه کارشناسی ارشد M.A رشته مدیریت آموزشی موضوع: بررسی رابطه بین اخلاق حرفه ای و هوش معنوی در مدیران دبیرستان های شهرستان مشهد

The Relationship between proffesional ethic and Spiritual Intelligence administrators in mashad school

چکیده

اخلاق حرفه ای به عنوان یکی از ویژگی های سرمایه ی انسانی و معنوی هر جامعه یا سازمان است اخلاق گرایی می تواند وسیله ای برا ی رشد معنوی افراد باشد. چرا که انسان معنوی نمی تواند اخلاقی زندگی نکند. هوش معنوی نه تنها در حوزه های فردی بلکه در حوزه های سازمانی نیز مورد توجه است و علاوه بر حوزه های روانشناختی وارد سایر حوزه های علوم انسانی از جمله مدیریت شده است. هدف این پایان نامه بررسی رابطه اخلاق حرفه ای و هوش معنوی در مدیران دبیرستان های دولتی شهرستان مشهد بود، نتایج تحقیق نشان داد که بین اخلاق حرفه ای و هوش معنوی رابطه وجود دارد. همچنین از بین ابعاد هوش معنوی سه بعد تفکر کلی و انتقادی، سجایای اخلاقی و خود آگاهی و عشق با اخلاق حرفه ای رابطه معنی داری داشته و بین توانایی مقابله با مشکلات و اخلاق حرفه ای رابطه معنی داری دیده نشد.

پژوهش به صورت توصیفی- همبستگی انجام شد. با استفاده از نمونه گیری طبقه ای سه ناحیه آموزش و پرورش انتخاب و از طریق جدول مورگان تعداد 118 نفر به عنوان نمونه نهایی انتخاب شدند برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد اخلاق حرفه ای و هوش معنوی استفاده شد که پایایی پرسشنامه اخلاق حرفه ای77/0و پرسشنامه هوش معنوی از پایایی 78 /0 برخوردار است و داده های گردآوری شده از طریق نرم افزار spss نسخه 16 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.

واژگان کلیدی:

اخلاق حرفه ای، هوش معنوی، مولفه های هوش معنوی

مقدمه

از یک منظر اخلاق مجموعه ای از ارزشها و قوانین است که درست یا نادرست را مشخص می کند، رفتار مورد پذیرش و مردود را تعریف می کند. از منظری جامع تر، اخلاق شامل؛ تمیز بین درست و نادرست، تعریف مباحث در قالب واژه های معنوی و بکارگیری اصول معنوی برای یک وضعیت، می باشد.

اخلاق حرفه ای از آن دسته اصطلاحاتی است که تعریف منطقی ندارد بلکه در هر شغل و کسب و کاری افراد تعریف خاصی از اخلاق حرفه ای دارند. اخلاق حرفه ای مجموعه ای از هنجارهاست که از صاحبان مشاغل انتظار رعایت آن می رود یعنی از آن ها انتظار می رود که علاوه بررعایت اخلاق عمومی یک سری از ارزش ها را که مخصوص شغل آن هاست رعایت کنند مثلا از معلم انتظار دلسوزی، از وکیل انتظار امانتداری، از پزشک انتظار رازداری و از فروشنده انتظار صداقت داریم

اولین وظیفه ی اخلاق حرفه ای، رشد و توسعه قوانین بر پایه ی اخلاق در شغل مورد نظر است. در همین راستا و نظر به ضرورت تدوین مولفه های رفتار حرفه ای برای سامان بخشیدن به اصول و ضوابط رفتار حرفه ای، رست به ارائه چارچوبی برای درک رفتار اخلاقی پرداخت از نظر او انجام هر نوع رفتاری است که منجر به رفاه دیگران شود. او رفتار اخلاقی را متشکل از چهار جزء می داندکه باید توسط افراد قبل از ورودشان به یک عمل ارادی در مورد یک عمل اخلاقی نتیجه بخش مد نظر قرار گیرد.

تعریف اخلاق

در فرهنگ معین اخلاق به معنی خلق و خوی ها، طبیعت باطنی، سرشت درونی و نیز به عنوان یکی از شعب حکمت عملی خوانده شده و افزوده است؛ اخلاق دانش بد و نیک خوی ها و تدبیر اسنان است برای نقش خود یا یک من خاص.

اخلاق به وسیله افراد به وجود می آید اما حاصل فعالیت های اخلاقی این افراد در تأثیرات متقابل اجتماعی تغییر شکل می یابد..و یکی از ابزار های اساسی انسان برای شناخت جهان است.

واژه (Ethics) در زبان انگلیسی به معنی اخلاق از واژه لاتینی اتیکا Ethica آن هم از واژه یونانی باستانی (اتیکیا) به معنی فلسفه اخلاق گرفته شده است و آن هم از صفت (اتوس) به معنی عادت، رسم است. یک شاخه ی عمده از فلسفه همین پرداختن به بررسی ارزشها و عادات فردی و یا گروه است. این بررسی همچنین تحلیل و به کارگیری مفاهیمی از قبیل راست و درست و غلط و خطا، خیر و شر و مسئولیت را نیز در بر می گیرد...

اصول اخلاقی در سازمان

اصول اخلاقی هم در مسئولیت های اخلاقی سازمان در قبال حقوق محیط حضور دارند و هم در عهدنامه اخلاقی منابع انسانی و صاحبان مشاغل خود را نشان می دهند. به عنوان مثال اصل احترام بر همه تعامل های درون سازمانی و برون سازمانی حاکم است. سازمان نسبت به مشتری، کارکنان، رقبا، تأمین کنندگان و سایر ذی نفعان باید به دیده احترام بنگرد و حق تکریم را ادا کند، همانگونه که مدیران نسبت به کارکنان و کارکنان نسبت به مدیران با همین الگوی اخلاقی تعامل می کنند، به همین دلیل اصول اخلاقی در آغاز سند اخلاقی سازمان به منزله فهرست آن است.

همه با فهرستی از اصول اخلاقی مانند امانت داری، صداقت، وفاداری، خیرخواهی، فداکاری، رازداری، رعایت حریم شخصی افراد، صداقت، احترام، انصاف، بخشودن و امثال آنها آشناییم. آشنایی مبهم و آشفته از اصول اخلاقی، در عمل گرهی را نمی گشاید در پایبندی به اخلاق به شناخت دقیق، متمایز و روشن از اصول اخلاقی نیازمندیم.

همچنین باید به تعریفی سنجش پذیر از اصول اخلاقی دست یابیم تا میزان تحقق آنها را در سازمان بسنجیم. فضایل اخلاقی درجات مختلفی دارد.

در ترویج اخلاق حرفه ای باید درجات مختلف هر یک از فضایل را شناخت و تفاوت درجات را تشخیص داد...

اخلاق حرفه ای

اخلاق از طریق اصول اخلاقی در سازمان جاری می شود. این اصول راهنمایی اند که تصمیم گیری در سازمان بر آنها استوار می شود. سازمان ها اصولاً براساس ارزشها و اصول خود و با در نظر گرفتن عوامل بیرونی و مقتضیات درونی سازمان خود، تصمیمات خود به خصوص تصمیمات راهبردی را اتخاذ نمایند.

اخلاق حرفه ای، مجموعه از اصول و استانداردهای سلول بشری است که رفتار افراد و گروه ها را تعیین می کند. در حقیقت، اخلاق حرفه ای یک فرایند تفکر عقلانی است که هدف آن محقق کردن این امر است که در سازمان چه ارزش هایی را چه موقع باید حفظ و اشاعه نمود. اخلاق حرفه ای را مسئولیت های اخلاقی سازمان تعریف می کنیم که شامل همه اضلاع و ابعاد سازمان می شود و اخلاقیات شغلی راهم در بر می گیرد. به عبارت دیگر اخلاق حرفه ای مسئولیت های اخلاقی سازمان در قبال محیط مستقیم و غیرمستقیم است و بر اصل حق مردم استوار است. و اعتقاد دارد محیط حق دارد و سازمان وظیفه . اخلاق حرفه ای، رفتار ارتباطی سازمان با محیط براساس حقوق و تعهدات و وظایف است....

اهمیت اخلاق حرفه ای در سازمان

روش فرایند کاربردی نمودن اخلاق در رفتار افراد و گروه ها و روش به کار گیری اخلاق در موفقیت سازمانی، دارای مراحل زیر است:

- موقعیت از اخلاق حرفه ای سرچشمه می گیرد.

- اخلاق حرفه ای از اعتماد آفرینی ایجاد می شود.

- اعتمادآفرینی از پیش بینی رفتار ایجاد می شود.

- پیش بینی رفتار از مستمر بودن و قانمونمند بودن رفتار سرچشمه می گیرد.

- مستمر بودن و قانونمندی از مسئولیت ناشی می شود.

- مسئولیت از قانون و باورهای فرد شکل می گیرد.

موفقیت در سازمان ناشی از ایجاد و به کارگیری مدیریت اخلاق در سازمان است. اخلاق سازمانی از اعتمادآفرینی شروع می شود. هر چه اعتماد به سازمان، برنامه ها و مدیران (ارشد، میانی و مدیران پایه) بیشتر باشد، میزان تعهد به سازمان و وظایف بیشتر خواهد شد. اعتماد آفرینی، منجر به افزایش توان سازمانی در پاسخ دهی به نیازهای محیطی خواهد گردید؛ زیرا اعتمادآفرینی هم افزایی در توان سازمان ایجاد خواهد کرد. هر چه اعتماد کارکنان به مدیران و سازمان کاهش یابد، مدیران می بایست هزینه بیشتری را جهت کنترل رفتار کارکنان بپردازند که نتیجه کمتری نیز به دست خواهند آورد. اعتماد آفرینی از پیش بینی رفتار ایجاد می شود.

...

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 مقدمه

1-2 بیان مسئله

1-3 ضرورت و اهمیت پژوهش

1-4 اهداف پژوهش

1-5-سئوالات پژوهش

1-6- فرضیات پژوهش

1-7- تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1 - مقدمه

2-2 تعریف اخلاق

2-3قدمت اخلاق

2-4 علم اخلاق

2-5- فلسفه اخلاق

2-6- چرا اخلاق؟

2-7- اخلاق نردبان یا سرسره

2-8- ماهیت شخصی اخلاق

2-9- انواع فرهنگ های اخلاقی

2-10- سه گام در نهادینه سازی اخلاق

2-11- الکوی نهادینه سازی اخلاق

2-12- جایگاه راهبردی اخلاق

2-13- مدیریت اخلاق در سازمان

2-14- فواید مدیریت اخلاق در سازمان

2-15- تدابیرساختاری در مدیریت اخلاق

2-16- کارکرد های مدیریت اخلاق

2-17- تحلیل مفهوم اخلاق سازمان

2-18- سازمان های اخلاقی سازمان های پیش بینی پذیر

2-19- نقش قوانین اخلاقی در اخلاق سازمانی

2-20- تداخل اخلاق شخصی،شغلی و سازمانی

2-21- سطوح سیستم اخلاقی

2-21-1- سطح اجتماعی

2-21-2- سطح قانونی

2-21-3- سطح سازمانی

2-21-4- سطح فردی

2-22- سه مدل رایج اخلاق

2-22-1- مدل منفعت طلبی

2-22-2- مدل حقوقی

2-22-3- مدل عدالت

2-22 -3-1- اصل عدالت توزیعی

2-22-3-2- اصل جوانمردی

2-22-3-3-اصل تکلیف طبیعی یا فطری

2-23- سه مدل دیگر در عرصه اخلاق سازمانی

2-23-1- آغازگرایی

2- 23-2- فرد گرایی

2-23-3- فصیلت گرایی

2-24- از تئوری تا عمل

2-25- تحویلی نگری پرآسیب ترین آثار در اخلاق سازمان

2-25-1- ابعاد تحویلی نگری

2-26- اصول اخلاقی در سازمان

2-27- شیوه تدوین اصول اخلاق سازمانی

2- 28- اخلاق حرفه ای

2-29- اصول اخلاق حرفه ای

2-30- اهمیت اخلاق حرفه ای

2-31- ارزش های اصول اخلاق حرفه ای

2-32- توسعه و ترویج اخلاق حرفه ای

2-32-1- استقرار سیستم های کنترل اخلاق حرفه ای

2-32-2- توسعه منشور اخلاق حرفه ای

2-33- اضلاع هشت گانه اخلاق حرفه ای

2-34- هوش

2-35- هوش معنوی

2-36- اسلام و معنویت

2-37- مؤلفه های هوش معنوی در اسلام

2-38- ارائه الگویی ساده برای ارتباط انواع هوش

2-39- ویژگی های هوش معنوی از دیدگاه سانتوس

2-40- ویژگی های هوش معنوی از دیدگاه سیندی و ویگلزورث

2- 41- ویژگی های هوش معنوی از دیدگاه بروس لیچفیلد

2-42- مؤلفه های هوش معنوی از دیدگاه ایمونز

2-43- مؤلفه های هوش معنوی از دیدگاه آمرام

2-44- اجزاء هوش معنوی

2-45- رشد هوش معنوی

2-46- توسعه هوش معنوی

2-47- اندازه گیری هوش معنوی

2-48- هوش معنوی و آگاهی متعالی

2-49- نقش آگاهی متعالی در ابراز هوش معنوی

2-50- آگاهی از وجود الهی ورابطه آن با هوش معنوی

2-51- هوش معنوی و تصویر بزرگتر

2-52- ایمان،امید و عشق سه ویژگی اصلی انسان های معنوی

2-53- مقایسه رفتار افراد دارای هوش معنوی قوی و افراد دارای هوش معنوی ضعیف

2-54-ده عامل که در ترکیب با یکدیگر هوش معنوی را شکل می دهند

2-55- برخی کاربدهای هوش معنوی در محیط کار

2-56- هوش معنوی و سلامت روان

2-57- کاربرد هوش معنوی در محیط کار

2-58- هوش معنوی، معنویت، مدیریت و رهبری

فصل سوّم: روش انجام پژوهش

3-1 مقدمه

3-2 روش تحقیق

3-3 جامعه آماری

3-4 نمونه و برآورد حجم نمونه

3-5 ابزار گردآوری داده ها

3-6 پایایی ابزار پژوهش

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 اطلاعات جمعیت شناختی

4-2 یافته های توصیفی مربوط به آزمودنی ها

4-3 آزمون فرضیه ها

فصل پنچم: بحث و نتیجه گیری

5-1 مقدمه

5-2 بررسی سئوالات

5-3-1 فرضیات

5-4- نتیجه گیری

5-5- پیشنهادات

5-6- محدودیت ها

پیوست ها

منابع

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید