پایان نامه تاثیر تبلیغات بر جذب مشتریان  خدمات بانکداری الکترونیک پایان نامه تاثیر تبلیغات بر جذب مشتریان  خدمات بانکداری الکترونیک

دسته : مدیریت

فرمت فایل : word

حجم فایل : 433 KB

تعداد صفحات : 126

بازدیدها : 758

برچسبها : دانلود پایان نامه پژوهش پروژه

مبلغ : 9000 تومان

خرید این فایل

پایان نامه تاثیر تبلیغات بر جذب مشتریان خدمات بانکداری الکترونیک

پایان نامه تاثیر تبلیغات بر جذب مشتریان خدمات بانکداری الکترونیک

پایان نامه تاثیر تبلیغات بر جذب مشتریان  خدمات بانکداری الکترونیک

چکیده:

امروزه  با توجّه به ساختار رقابتی شدید حاکم بربانکها در عرضه خدمات الکترونیکی، استفاده از تبلیغات  برای معرفی خدمات نقش مهمی در ترغیب و تشویق مشتریان در استفاده از محصول و خدمات و در نهایت جذب آنها به سمت استفاده از خدمات الکترونیکی بانکها دارد. به عبارت دیگر اگر بانکها بتوانند اثر بخشی تبلیغات خود را بر مشتریان ارزیابی نمایند ، می توانند در آینده عملکرد بهتری داشته باشند که این خود میتواند به عنوان یک مزیت رقابتی برای بانکها  محسوب شود .در این رابطه تحقیقات مختلفی در سطح کشور انجام شده است که در آنها تنها عناصر تاثیر گذار در تبلیغات ویا وسیله ارتباطی تبلیغاتی مورد بررسی قرار گرفته است .

تحقیق حاضر که روی بانکهای تجارت استان گیلان انجام شده است.برای دستیابی به این سوال است که آیا تبلیغات باعث افزایش جذب مشتریان در استفاده از خدمات الکترونیکی بانک تجارت (ازجمله  خدمات موبایل بانک ، تلفنبانک ، اینترنت بانک  دستگاه pos فروشگاهی و سیستم دستگاههای خودپرداز ATM )شده است واگر تاثیر دارد کدامیک از روشهای تبلیغ (تبلیغات تلویزیونی،تبلیغات رادیویی،استفاده ار تبلیغات کاتالوگها و بروشورها،تبلیغات مطبوعاتی و یا تبلبغات شفاهی )اثرگذارتر است.تحقیق حاضر یک تحقیق بر مبنای هدف جزء تحقیقات  کاربردی  است که با استفاده از منابع کتابخانه ای و منابع اطلاعاتی بانکها ونظر کارشناسان مربوطه با استفاده از ابزار پرسشنامه نظرات مشتریان خدمات الکترونیکی بانک تجارت استان گیلان جمع آوری و  در نهایت پس از بررسی گزینه های  پرسشنامه تاثیر عناصر تبلیغاتی وتاثیر وسایل ارتباطی تبلیغاتی توسط از نرم افزار SPSS V:18 و رگرسیون ،تاثیر تبلیغات بر جذب مشتریان خدمات بانکداری الکترونیک را مشخص کرده و ضمن بررسی وسایل ارتباطی موثرترین روش تبلیغات را تعیین و معرفی می نماید . در پایان ضمن بررسی فرضیات تحقیق  راهکارهایی برای بهبود تحقیقات آتی ارائه میدهد.

واژگان کلیدی: تبلیغات-بانکداری الکترونیک –مشتری

مقدمه

امروزه از یک سو سازمانها برای شناساندن و معرفی کالاها وخدمات خود و اعلام وجه تمایز آن با کالاهای مشابه با بکارگیری رسانه های مختلف تبلیغاتی می کوشند تا پیامهای تأثیر گذاری را به منظور ترغیب مخاطبان به خرید ارسال کنند . از سوی دیگر ، مردم با انواع تبلیغات از طریق رسانه های گوناگون درهرزمان وهرمکانی محاط شده اند و این درحالی است که آنچه در بحث تبلیغات حایز اهمیت است ارزیابی میزان اثربخشی آن است.(ربیعی،محمدیان 1390 ، ص17-40) 

بخشی از متن

تبلیغ باعث تغییراتی در نگرش ، دانش و رفتار مخاطبین میشود . آگاه سازی ، ترغیب ، تشویق ، یادآوری ، تحکیم روابط و تسریع و ترویج مبادلات از جمله وظایف گوناگون تبلیغات است که با بررسی آثار تبلیغات و ارتباط آن با اهداف سازمان میتوان تغییراتی در بودجه تبلیغاتی تا شکل محتوای پیامها و نوع رسانه و کانالهای ارتباطی و حتّی زمان و شرایط تبلیغ به عمل آورد تا تبلیغات مفید تر و موءثّر تر از گذشته صورت  گیرد . ( پرهیزگار،مهدی پور 1383،ص3)

اما مساله مهم این است که بانکها با توجّه به ساختار رقابتی شدید حاکم بر آنها در عرضه خدمات الکترونیکی به استفاده از تبلیغات گسترده رسانه ای برای معرفی خدمات خود روی آورده اند .از آنجائیکه اثرات تبلیغات مختلف بر افرا د مختلف متفاوت است و اینکه چه تأثیری در آگاهی ، ترغیب و تشویق آنها در استفاده از محصول و خدمات و در نهایت جذب آنها به سمت استفاده از خدمات الکترونیکی بانکها دارد برای بانکها امری ضروری ولازم میباشد. به عبارت دیگر اگر بانکها بتوانند اثر بخشی تبلیغات خود رابرمشتریان ارزیابی نمایند،می توانند در آینده عملکرد بهتری داشته باشند که این خود میتواند به عنوان یک مزیت رقابتی برای بانکها  محسوب شود .

پژوهش" اثر بخشی تبلیغات در خلق و خوی مصرف کننده"  که در سال 2009 انجام گرفت یک مطالعه تجربی بود و یافته های آن حاکی از آن است که در اثر بخشی تبلیغات ، تبلیغات با زمینه شاد میتواند سبب ایجاد نگرش مثبت نسبت به کسب محصول گردد. همچنین این پژوهش نشان داد که شرکت کنندگان با خلق و خوی خوب واکنش مثبت تری نسبت به فروشنده که منتقل کننده احساسات مثبت است نشان می دهند و مایل به پرداخت هزینه بیشتر برای محصول تایید شده توسط افراد می باشند در حالیکه شرکت کنندگان با خلق و خوی بد واکنش منفی نسبت به محصول نشان داده و مایل به پرداخت هزینه کمتری برای محصول می باشند .( ademoln, owelabi, (2009

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

فصل اول :کلیات پژوهش

1-1) مقدمه.................................................................................................................. 2

1-2) بیان مسئله .......................................................................................................... 2

1-3) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ............................................................................. 3

1-4) زمینه تحقیق......................................................................................................... 4

1-5) پرسش های تحقیق............................................................................................... 4

1-6) اهداف پژوهش.................................................................................................... 4

1-7) چهارچوب نظری(تحلیلی) تحقیق.......................................................................... 5

1-8) مدل تحلیلی پژوهش............................................................................................ 6

1-9) فرضیه های تحقیق................................................................................................ 7

1-10) كاربردهای تحقیق.............................................................................................. 7

1-11) مزایای حاصل از پژوهش.................................................................................... 7

1-12) روش تحقیق..................................................................................................... 7

1-13) روش و ابزار گردآوری اطلاعات.......................................................................... 7

1-14) قلمرو تحقیق..................................................................................................... 8

1-14-1) قلمرو موضوعی............................................................................................. 8

1-14-2) قلمرو زمانی.................................................................................................. 8

1-14-3) قلمرو مكانی ................................................................................................ 8

1-15) ساختار پایان نامه................................................................................................ 8

فصل دوم:مروری بر ادبیات موضوع و بیشینه موضوع

2-1)مقدمه................................................................................................................... 10

2-2) بخش اول- ادبیات موضوع.................................................................................... 10

2-2-1) تبلیغات.......................................................................................................... 10

2-2-2) مشتری........................................................................................................... 12

2-2-3) تعریف بانك و بانكداری الكترونیك................................................................... 13

2-3) بیشینه تحقیق....................................................................................................... 14

عنوان                                                                                                   صفحه

2-4) جدول خلاصه تحقیق........................................................................................... 21

فصل سوم :روش شناسی تحقیق

3-1)مقدمه................................................................................................................... 28

3-2) روش تحقیق........................................................................................................ 28

3-3) جامعه آماری........................................................................................................ 28

3-4)آزمون نرمال بودن جامعه آماری.............................................................................. 28

3-5) مدل پیشنهادی تحقیق........................................................................................... 32

3-6) حجم نمونه و روش اندازه گیری آن....................................................................... 33

3-7) ابزار گردآوری اطلاعات........................................................................................ 33

3-8) طراحی پرسش نامه............................................................................................... 33

3-8-1) روایی و پایایی................................................................................................ 34

3-9) متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق........................................................................... 35

3-10) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات............................................................................ 35

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها

4-1) مقدمه.................................................................................................................. 38

4-2) تجزیه و تحلیل آماری........................................................................................... 38

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه.................................................................................................................. 64

5-2) نتایج و دستاوردهای حاصل از تحقیق..................................................................... 64

5-3) مقایسه نتایج تحقیق با بیشینه.................................................................................. 67

5-4) محدودیت های تحقیق.......................................................................................... 67

5-5) پیشنهادات و راهكارهای بهبود برای تحقیقات آتی................................................... 68

فهرست پیوستها............................................................................................................. 69

پرسشنامه...................................................................................................................... 112

فهرست منابع و ماخذ..................................................................................................... 114

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید