تحقیق دانشگاهی عوامل مختلف تأثیرگذار در اشتغال زنان

تحقیق دانشگاهی عوامل مختلف تأثیرگذار در اشتغال زنان
رشته تحصیلی : پژوهش های دانشگاهی

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 85

حجم فایل (به کیلوبایت) : 40

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 10000 تومان

خرید و دانلود

تحقیق دانشگاهی عوامل مختلف تأثیرگذار در اشتغال زنان

مقدمه

اشتغال  زنان  حقی  برابر با نیازهای  اقتصادی؟

موضوع اشتغال زنان ومخالفت مردان با كارآنها یكی ازمهمترین مسائلی است كه با وجود اهمیت فوق الهاده آن تاكنون كمتر مورد توجه قرار گرفته است بدین ترتیب اگرچه حضورفعال زنان درامور روزمره زندگی به ویژه درخانه داری وترتیب كودكان آشكار است امانقش حساس آنها در تولید وتوسعه اقتصادی اجتماعی وفرهنگی جامعه چندان كه باید محوس نبوده است ازسوی  دیگر وجود این  باوردرمیان برخی از مردان كه نیازی به كارزنان نیست وجای زنان درخانه است موجب شده كه فرهنگ نان اوری مرد در كشورهای توسعه نیافته باقی بماند وفشار بیشتری راروی نان اورخانواده كه همان مرد است وارد كند.

تاریخچه

موضوع اشتغال زنان فراز وتشبیه های فروانی رادرطول تاریخ به همراه داشته وباپشت سر گذاشتن سر نوشت غمبار خود به مرحله كنونی رسیده است .مساله اشتغال زنان از به دو زندگی اجتماعی مطرع بوده وكار زنان همگام با مردان درمزارع و یا منزل و یا هم منزل مساله ای عادی محسوب شده وجزو وظایف آنها به حساب می آمد رد رم باستان زنان باوجود كار وفعالیت اقتصادی هیچگونه بهره ای از آن نمی بردندو در واقع مملوك مردان به حساب می آمدند.در یونان باستان نیز زنان از هرگونه را فعالیت اقتصادی واشتغال محروم بوده و در مناطقی كه پابه پای مردان درفعالیت اقتصادی شراكت داشتند،

اشتغال زنان در جامعه

نسبت ریشه دار اجتماعی ودینی زنان را به سوی حفظ و اركان خانواده دعوت می كند اما هنجارهای دینا متجدد از دیگر سو آنان رابه حضور هرچه بیش تر درجانعه وهمكاری فعال در مراكز اشتغال فرا می خواند حال چگونه می توان این دو را با هم جمع كرد؟

در صورت به خطر افتادن یكی ، اولویت باحفظ كدام است ؟

و بالاخره در مهندسی جامعه درسیاست گذارهای كلان وخرد برای تعیین نقش زنان م مردان نقشه صحیح كدام است؟ اشتغال بانوان یا عدم اشتغال آنان كدام یك در اولویت قرار دارد؟

موضوع اصلی این نوشتار «زنان دارای همسرو در مجموعه خانواده است مقصود از اشتغال نیز هرگونه شغل و حرفه اقتصاد است كه منشأ درآمد باشد جامعه نیز دراین بحث وسیعی گسترده دارد كه شامل بازار، كارخانه ف مراكز اداری وخدماتی وحتی خانه وكارهای خانگی می شود .

بررسی زمینه های نظری وتجربی موضوع زن واشتغال

وضعیت زنان درجهان

وجود نا برابر یها به خصوص برای زنان درهمه ی جوامع كم وبیش وجود دارد وتوجه به این امر درچند سال اخیر از سوی سازمانهای مختلف انجام شده است تحقیقات وبررسیهای انجام شده توسط این موسسات مبنای بسیاری از برنامه ریزیهای خرد و كلان كشورها قرارگرفته است .ازچند سال پیش مطالعات وپژوهشهای متعدد از سوی سازمانهای جهانی HLO و UNدرتجزیه وتحلیل موقعیت زنان درسطوح منطقه ای ،ملی ،میزان اشتغال آنان عوامل بازدارنده فعالیت زنان ،نگرش وتملایات زنان در توسعه انجام شده است كه سعی دراماده سازی افكار عمومی وملتها وسیاستگذاران وبرنامه ریزان جهت حل مشكلات مربوط به دستیابی زنان به اشتغال بیشتر راداشته است .زنان درزمینه های بسیاری ازمردان عقب نزند. سواد ، تحصیلات علی ،اشتغال ،بهداشت و در بسیاری جنبه های دیگر ،موقعیت زنان مناسب آنان نمی باشد . 

هزینه معاملاتی نقش آن در اشتغال زنان

هزینه های تولید از دیدگاه اقتصاد دادن هانئوكلاستیك، هزینه های پرداختی به عوامل تولید را شامل می شود. یعنی هزینه هایی كه مستقیم به تولید مربوط می گردند در این حالت فرض می شود بنگاه اقتصادی فاقد هزینه هایی جانبی دیگر است در حالی كه بر اساس دیدگاه های اقتصاد دانان نهاد گرای جدید هزینه دیگری به عنوان هزینه هایی معاملاتی به طور معمول بر تولید تحمیل می شوند.

فهرست

صفحه

عنوان

مقدمه......................................................................................

اشتغال زنان حقی برابر با نیازهای اقتصادی........ 1

تاریخچه.................................................................................. 8

نقل یك سلیقه تاریخی راجع به قضاوت....................... 12

طرح مسئله.............................................................................

جمعیت از اشتغال زنان در چارچوب سازمان ملل..... 15

اشتغال زنان در جامعه.................................................... 21

بررسی زمینه های نظری و تجربی موضوع زن و اشتغال   22

بهداشت.................................................................................... 24

انگیزه زنان در ورود به بازار كار.......................... 25

موانع اشتغال...................................................................... 36

هدف و ضرورت......................................................................... 41

دیدگاه نظری......................................................................... 49

عوامل مختلف تأثیرگذار......................

موانع اشتغال و كارآفرینی زنان در ایران..... 60

عوامل فردی................................. 61

عوامل اجتماعی.............................. 62

عوامل فرهنگی............................... 63

عوامل اقتصادی.............................. 64

وضعیت حقوق و قوانین........................ 65

بحث و نتیجه گیری........................... 66

منابع و مأخذ............................... 70